Terms and Conditions

Filter

    

   VISPĀRĪGIE NOMAS NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

   1. Definīcijas

   1.1. Dude Bikes vai Pakalpojuma sniedzējs – SIA Dude Bikes (reģ. nr. 40103914312), Kalnciema 40e

   1.2. Dalībnieks – juridiska vai fiziska persona, kas noslēgusi nomas līgumu ar Dude Bikes,

   1.3. Vadītājs - Dalībnieks vai Dalībnieka iecelta persona, kas izmanto transporta līdzekli.

   1.4. Puses – Dude Bikes un Dalībnieks kopā (vai katrs atsevišķi – Puse).

   1.5. Noma – Dude Bikes piedāvātā transporta līdzekļu nomas programma.

   1.6. WEB lapa - Dude Bikes tīmekļa vietne: www.dude-bikes.com/lv, kur sniegta informācija par nomas pakalpojumu, transporta līdzekļiem un cita informācija, kas saistīta ar transporta līdzekļiem un to nomu.

   1.7. Nomas līgums - līgums starp Dude Bikes un Dalībnieku par transporta līdzekļa nomu, kurš ir spēkā, kad Dalībnieks norezervējis ytransporta līdzekli WEB lapā.

   1.8. Nomas periods - nomas periods, kurā Dalībnieks ir tiesīgs lietot transporta līdzekli, kuru norezervējis WEB lapā.

   1.9. Transporta līdzeklis – jebkurš transporta līdzeklis, kas Dalībniekam tiek nodots nomā. 

   1.10. Transporta līdzekļa GPS izsekošanas sistēma – Transporta līdzeklī uzstādīta elektroniska sistēma, kas:(a) izseko nomas līgumā noteiktā Transporta līdzekļa atrašanās vietu, maršrutu, koordinātas, virtuālo braukšanas ātrumu, citus parametrus un pārsūta datus Dude Bikes b) bloķēt Transporta līdzekļa motoru.

   1.11. Pakalpojumi - Nomas līgumā uzskaitītie pakalpojumi.

   1.12. OCTA – sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana saskaņā ar transporta līdzekļa reģistrācijas valsts tiesību aktiem.

   1.13. Atbildība – Dalībnieka atbildība par katru Transporta līdzekļa vai tā detaļu, piederumu vai papildaprīkojuma bojājumu, zādzības vai nozaudēšanas gadījumu.

   1.14. Normālais nolietojums – tādu Transporta līdzekļa detaļu nolietojums, kas pakļautas dabiskam nolietojumam un kas zaudējušas darba spēju.

   1.15. Noteiktais nobraukums – Nomas līgumā noteiktais nobraukums kilometros, ko Dalībnieks drīkst Nomas periodā nobraukt.

   1.16. Papildus pakalpojumi – pakalpojumi un produkti, kurus Nomas periodā var pievienot nomai pēc Dalībnieka izvēles un kuriem var tikt piemērota papildus maksa.

   1.17. Cenrādis – cenrādis izvēles produktiem un citām maksām, kas nav aprakstītas Noteikumos un nosacījumos. Cenrādis ir pieejams web lapā.

   1.21. Līguma darbības teritorija – Dalībnieks ir tiesīgs lietot Transporta līdzekli un saņemt Pakalpojumus tikai Latvijas, Lietuvas, Igaunijas teritorijās, ja vien Nomas līgumā nav noteikts citādi.

   1.22. Papildus vadītājs - Nomas līgumā norādīta persona, kurai atļauts izmantot Transporta līdzekli.

   2. Kas ir Dude Bikes Noma?

   2.1. Dude Bikes abonēšana ļauj Dalībniekam nomāt transporta līdzekļus noteiktā nomas periodā, kā arī izmantot visas tālāk norādītās priekšrocības.

   3. Prasības Dalībniekam.

   3.1. Lai kļūtu par Dalībnieku:

        3.1.1. fiziskajai personai jāatbilst vismaz šādām prasībām:

             3.1.1.1. ir Latvijas rezidents ar derīgu pasi vai ID karti;

             3.1.1.2. ir vismaz astoņpadsmit (18) gadus vecs

             3.1.1.3. ir derīga atbilstošas kategorijas transporta līdzekļa vadītāja apliecība

             3.1.1.4. ir finanšu līdzekļi un iespējas veikt visus maksājumus no sava bankas konta vai uz Dalībnieka vārda ir bankas izsniegta derīga kredītkarte vai debetkarte (izņemot priekšapmaksas debetkartes);

             3.1.1.5. fiziskā persona pati nav iekļauta starptautisko un nacionālo sankciju sarakstos un nav saistīta ar personām, kas tajos iekļautas;

             3.1.1.6. fiziskā persona nav politiski nozīmīga persona, politiski nozīmīgu personu ģimenes loceklis vai ar politiski nozīmīgiem uzņēmumiem cieši saistīta persona.

        3.1.2. juridiskajai personai jāatbilst vismaz šādām prasībām:

             3.1.2.1. ir Latvijas Republikā reģistrēts uzņēmums; 

             3.1.2.2. uzņēmuma patiesā labuma guvēji nav politiski nozīmīgas personas, politiski nozīmīgu personu ģimenes locekļi vai ar politiski nozīmīgiem uzņēmumiem cieši saistītas personas;

              3.1.2.3. uzņēmums un tā dalībnieki nav iekļauti un nav saistīti ar personām, kas iekļauti starptautisko un nacionālo sankciju sarakstos..

   3.2. Dalībnieks piekrīt sniegt Dude Bikes patiesu, aktuālu un precīzu informāciju, tostarp, bet ne tikai, Dalībnieka vārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, deklarēto/juridisko adresi, transporta līdzekļavadītāja apliecības un ID kartes vai pases datus, kredītkartes informāciju vai informāciju par bankas kontu. Dalībnieks nekavējoties (bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā) paziņo Dude Bikes, ja Dalībnieks ir mainījis e-pastu, tālruņa numuru, norēķinu datus (bankas kontu, kredītkarti u.c.) vai citus personas datus, kas var ietekmēt Nomas līguma izpildi.

   3.3. Dalībnieks garantē, ka Dalībnieka transporta līdzekļa vadītāja apliecība būs derīga visā Nomas periodā. Dalībnieks nekavējoties (bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā) paziņo Dude Bikes, ja Dalībniekam nav derīgas transporta līdzekļa vadītāja apliecības.

   3.4. Jebkurā Nomas perioda brīdī, kad Dalībnieks vairs neatbilst 3. punktā noteiktajām minimālajām prasībām, Dude Bikes, saskaņā ar 14.1 punktu, ir atļauts nekavējoties izbeigt konkrētā Dalībnieka Nomas līgumu. 

   4. Nomas uzsākšana

   4.1. Lai Dalībniekam tiktu piešķirta piekļuve un tas uzsāktu Transporta līdzekļa nomu, tam jāparaksta Abonēšanas līgums, jāpiekrīt Noteikumiem, jāsamaksā Līguma maksa un pirmais Mēneša maksājums. 

   4.2. Dalībnieka izvēlētais Transporta līdzeklis būs pieejams lietošanai tajā dienā/datumā, laikā un vietā, kādus Dude Bikes norādījis Abonēšanas līgumā.

   4.3. Dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par Abonēšanas līguma izpildi. Pieņemot Transporta līdzekli, Dalībniekam jāpārbauda Transporta līdzekļa un tā aprīkojuma tehniskais stāvoklis, kā arī dokumentācijas atbilstība. Turpmākās pretenzijas par Transporta līdzekļa atbilstību Abonēšanas līgumam, tā aprīkojuma tehnisko stāvokli un/vai defektiem netiks pieņemtas, izņemot gadījumus, kad Dalībnieks iesniedz Dude Bikes rakstisku prasību un apstiprinošus pierādījumus.

   4.4. No brīža, kad Transporta līdzeklis tiek nodots Dalībnieka turējumā, Dalībnieks uzņemas paaugstinātas bīstamības avota īpašnieka atbildību, tāpat uz Dalībnieku pāriet viss Transporta līdzekļa nejaušas bojāejas risks. Dalībnieks apzinās un apliecina, ka nedalīti ir vienīgais atbildīgais par pasažieru, jebkādu kravas un/vai preču pārvadāšanu.

   4.5. Dalībniekam nav tiesību nodot Transporta līdzekli apakšnomā trešajām personām vai izmantot to pasažieru komercpārvadājumiem. Ja Dalībnieks pārkāpj šo prasību, Dude Bikes ir tiesīgs nekavējoties lauzt Dalībnieka Abonēšanas līgumu saskaņā ar 14.1. punktu un pieprasīt sodu saskaņā ar 15. punktu.

   5. Noteikumi

   5.1. Transporta līdzekļa lietošana un Līguma teritorija

   ‍      5.1.1. Dalībnieks apņemas izmantot Transporta līdzekli paredzētajam mērķim atbildīgi un rūpīgi, ievērojot prasības Transporta līdzekļa pareizai ekspluatācijai, apkopei un apkalpošanai.

        5.1.2. Transporta līdzekli ir tiesīgas lietot tikai tās personas, kuras Nomas līgumā norādītas kā Vadītājs vai Papildus vadītājs un kurām ir derīga Latvijas Republikas transporta līdzekļa vadītāja apliecība. Dalībnieks ir pilnībā atbildīgs par savu pilnvaroto Papildus vadītāju saskaņā ar Nomas līguma Noteikumiem. Transporta līdzekļa vadītāja apliecībai jābūt derīgai visā Transporta līdzekļa lietošanas laikā

        5.1.3. Dude Bikes ir tiesības noteikt ierobežojumus un/vai papildu maksu par transporta līdzekļa vadītāja minimālo vecumu, to norādot Nomas līgumā vai Noteikumos.

        5.1.4. Dalībnieks saņem Transporta līdzekli ar minimālo degvielas apjomu degvielas bākā

        5.1.5. Dalībniekam ir tiesības izmantot Transporta līdzekli tikai Līguma teritorijā. Transporta līdzekļa izmantošana ārpus Līguma teritorijas ir stingri aizliegta.

        5.1.6. Ja Transporta līdzeklis tiek izmantots ārpus Līguma teritorijas, Dude Bikes ir tiesīgs nekavējoties izbeigt Nomas līgumu saskaņā ar 14.1 punkta nosacījumiem un pieprasīt līgumsodu saskaņā ar 15. punkta prasībām, bez jebkādām pretenzijām no Dalībnieka puses.

        5.1.7. Dalībnieks apliecina, ka ir brīdināts, ka Nomas līguma Noteikumi par Atbildību, apdrošināšanu, bojājumu novēršanu  netiek piemēroti, ja Transporta līdzeklis tiek lietots ārpus Nomas līgumā noteiktajās Līguma teritorijas.

        5.1.8. Dalībnieks ir atbildīgs par visiem pārkāpumiem, ieskaitot naudas sodus par ātruma pārsniegšanu, stāvēšanu neatļautās vietās, neapmaksātām stāvvietām, agresīvu braukšanu u.c., kas tiek veikti, lietojot Transporta līdzekli.

   5.2. Atbildība un rīcība, ja notiek negadījums

        5.2.1. Dalībnieks ir atbildīgs par pilnu Transporta līdzekļa vērtību, ja vien Nomas līgumā nav noteikta Dalībnieka maksimālā Atbildība par negadījumu. 

        5.2.2. Dalībnieka maksimālā Atbildība saskaņā ar Nomas līgumu nav piemērojama un Dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par radītajiem zaudējumiem, ja Dalībnieks:

             5.2.2.1. pārkāpis Nomas līguma Noteikumus, piemēram, bet ne tikai, lietojis Transporta līdzekli ārpus Līguma teritorijas; vadījis Transporta līdzekli bez derīgas vadītāja apliecības; nodevis Transporta līdzekli apakšnomā vai atļāvis to izmantot jebkurai trešajai personai;

             5.2.2.2. izdarījis smagu ceļu satiksmes noteikumu un/vai satiksmes drošības prasību pārkāpumu valstī, kurā noticis negadījums (ieskaitot, bet ne tikai, Transporta līdzekļa vadīšana alkohola vai citu apreibinošo vielu ietekmē; neatbilstošu rīcību pēc satiksmes negadījuma);

             5.2.2.3. Transporta līdzekļa zādzības gadījumā Dalībnieks nav atdevis Dude Bikes Transporta līdzekļa atslēgas, Transporta līdzekļa reģistrācijas apliecību, un/vai zādzības laikā Dalībnieks nebija veicis nepieciešamos drošības pasākumus (atstātas atslēgas aizdedzē utml)

             5.2.2.4. nav pieteicis satiksmes negadījumu policijai un nevar uzrādīt dokumentu, kas apliecina, ka policijā pieteikts attiecīgais ceļu satiksmes negadījums.

        5.2.3. Ja Dalībnieks pārkāpj Noteikumu 9.2.2. punktu, Dude Bikes ir tiesīgs nekavējoties lauzt Dalībnieka Nomas līgumu saskaņā ar 14.1 punkta nosacījumiem un pieprasīt Dalībniekam samaksāt līgumsodu saskaņā ar 15. punkta noteikumiem.

        5.2.4. Tūlīt pēc negadījuma ar Transporta līdzekli vai jebkura cita negadījuma Dalībnieks: 

             5.2.4.1. veic visus nepieciešamos pasākumus negadījumā iesaistīto personu glābšanai un turpmāku bojājumu novēršanai vai samazināšanai, kā arī cenšas maksimāli saglabāt Transporta līdzekli un mantu tādā stāvoklī, kādā tie bija pirms negadījuma;

             5.2.4.2. ziņo policijai un rīkojas saskaņā ar attiecīgās valsts ceļu satiksmes noteikumiem un citiem likumdošanas pasākumiem. 

        5.2.5. Dalībnieks nekavējoties (bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā) paziņo Dude Bikes, ja:

             5.2.5.1. Transporta līdzeklis ir pazaudēts, nozagts, daļēji vai pilnībā bojāts; 

             5.2.5.2. Dalībnieka rīcībā ir informācija par iespējamiem apdraudējumiem Transporta līdzeklim; 

             5.2.5.3. nozaudētas vai nozagtas Transporta līdzekļa atslēgas un/vai dokumentācija. 

        5.2.6. Dalībnieka Atbildība tiek noteikta par katru atsevišķu negadījumu.

   5.3. Nobraukums

   ‍5.3.1. Nomas līgumā noteiktajā Nomas periodā Dalībniekam ir atļauts izmantot Transporta līdzekli, nepārsniedzot Noteikto nobraukumu. Ja Dalībnieks Transporta līdzekļa Nomas periodā ir pārsniedzis Noteikto nobraukumu, tam ir pienākums samaksāt Dude Bikes maksu par papildu nobraukumu (maksājums par katru pārbraukto kilometru)

   5.4. Dude Bikes iekļautie pakalpojumi

        5.4.1. Dude Bikes noma ietver šādus Pakalpojumus:

             5.4.1.1. Tehniskā apkope – ražotāja noteiktā tehniskā apkope, ko veic ražotāja noteiktos intervālos un saskaņā ar apstiprināto tehniskās apkopes grafiku.

             5.4.1.2. Normāla nolietojuma remontdarbi 

             5.4.1.3. Sazināšanās – Dalībnieks jebkurā steidzamā gadījumā var sazināties ar Dude Bikes darbinieku, piemēram, lai ziņotu par Transporta līdzekļa negadījumu, lūgtu palīdzību uz ceļa, pieteiktu remontdarbus un tamlīdzīgi.

             5.4.1.5. OCTA - saskaņā ar Transporta līdzekļa reģistrācijas valsts tiesību aktiem. Dalībnieka atbildību satiksmes negadījumā nosaka saskaņā ar tās valsts likumiem, kurā noticis negadījums.

        5.4.2. Visi pakalpojumi ir pieejami tikai Nomas līgumā norādītajā teritorijā

        5.4.3. Dalībnieks maksā par visiem ārpuskārtas remontdarbiem saskaņā ar to faktisko apjomu, atbilstoši veiktajam darbam un izlietotajām detaļām. Dude Bikes neapmaksā Dalībniekam Transporta līdzekļa apkopes, uzturēšanas un remonta izdevumus, kas nav pasūtīti, apstiprināti vai veikti saskaņā ar Noteikumiem vai Nomas līgumu, tai skaitā, bet ne tikai, kavētos garantijas remontus.

        5.4.4. Pakalpojumus organizē un apmaksā Dude Bikes, bet veic Dalībnieks (piemēram, Transporta līdzekli nogādā uz norādīto servisu, tehnisko apskati utt.). Dalībnieka pienākums ir:

             5.4.4.1. savlaicīgi pieteikt un veikt Transporta līdzeklim tā ražotāja noteikto apkopi, pārbaudes un remonta darbus, saskaņā ar Dude Bikes norādījumiem;

             5.4.4.2. savlaicīgi pieteikt un veikt garantijas remontdarbus Transporta līdzekļa garantijas laikā.

   5.5. Transporta līdzekļa atdošana

        5.5.1. Nomas līguma beigās, kā arī ja Nomas līgums tiek izbeigts pirms noteiktā termiņa, Dalībnieks atdod Dude Bikes Transporta līdzekli ne vēlāk kā Nomas perioda pēdējā dienā. Ja dalībnieks pārkāpj šo noteikumu, Dude Bikes ir tiesīgs nekavējoties lauzt Dalībnieka Nomas līgumu saskaņā ar 14.1 punkta noteikumiem un pieprasīt maksāt līgumsodu saskaņā ar 15. punkta nosacījumiem.

        5.5.2. Dude Bikes uz Dalībnieka e-pasta adresi nosūta informāciju par Transporta līdzekļa nodošanas vietu un laiku, kad Transporta līdzeklis tiks pārbaudīts.

        5.5.3. Dalībniekam jāatdod Transporta līdzeklis tādā stāvoklī, kas nav sliktāks par stāvokli, kad Dalībnieks Transporta līdzekli saņēma, ņemot vērā tā Normālo nolietojumu.

        5.5.4. Atgriežot Transporta līdzekli Dude Bikes norādītajā adresē. Dalībnieks Transporta līdzekli atdod tīru, bez jebkādas nepatīkamas smakas, ar tādu pašu degvielas līmeni tvertnē, ar kādu tas tika nodots Dalībniekam.

        5.5.5. Dalībnieks Dude Bikes noteiktajā laikā var piedalīties Transporta līdzekļa apskatē. Dalībniekam līdz Transporta līdzekļa apskates laikam Dude Bikes pārstāvim jāatdod Transporta līdzekļa aizdedzes atslēga. Transporta līdzeklis tiek atdots Dude Bikes, parakstot Transporta līdzekļa nodošanaspieņemšanas aktu. Transporta līdzekļa apskates laikā tiek veikta vizuālā apskate, kuras laikā Puses fiksē Transporta līdzekļa ārējo un iekšējo stāvokli, veicot foto fiksāciju un sastādot apskates aktu. Ja Dalībnieks atdod Transporta līdzekli bez Dude Bikes pārstāvja fiziskas klātbūtnes, Dalībnieks ir atbildīgs par Transporta līdzekli, līdz brīdim, kamēr to pārbauda Dude Bikes pārstāvis. Dalībnieks ir atbildīgs arī par visiem Transporta līdzekļa un/vai tā aprīkojuma defektiem un/vai bojājumiem, ko konstatējis Dude Bikes pārstāvis. 

        5.5.6. Gadījumā, ja Dude Bikes atklāj slēptus defektus vai bojājumus pēc tam, kad Dude Bikes no Dalībnieka ir pieņēmis Transporta līdzekli, Dude Bikes, pēc iespējas ātrāk, informē Dalībnieku par atklātajiem defektiem un ir tiesīgs pieprasīt Dalībniekam apmaksāt šos slēptos defektus vai bojājumus.

        5.5.7. Dalībnieks apņemas kompensēt visas izmaksas, kas radušās Dude Bikes un saistītas ar atdotā Transporta līdzekļa defektu/bojājumu novēršanu, pārsniedzot tā Normālu nolietojumu. Dude Bikss pasūtītā Transporta līdzekļa bojājumu novērtējumu veic autorizēts motoserviss. Visas Transporta līdzekļa apskates izmaksas un defektu novēršanas izmaksas sedz Dalībnieks, ja vien remonta pakalpojumu sniedzējs neatzīst tos par Normālu nolietojumu, kuru remonta izmaksas apmaksā Dude Bikes.

        5.5.8. Ja Dalībnieks nenodod Transporta līdzekli Dude Bikes saskaņā ar Nomas līgumu, Dude Bikes ir tiesības atgūt Transporta līdzekļa valdījumu, pārņemot Transporta līdzekli, tai skaitā veicot Transporta līdzekļa bezstrīdus pārņemšanu jebkurā laikā, neatkarīgi no atrašanās vietas (neapsargāta teritorija, apsargāta teritorija, telpas u.tml.), kā arī veikt visas darbības, kas nepieciešamas Transporta līdzekļa savākšanai no attiecīgās teritorijas vai telpām.

        5.5.9. Dalībnieks atlīdzina Dude Bikes visas izmaksas, kas saistītas ar pienācīgu parāda atgūšanu, saskaņā ar Nomas līgumu, tai skaitā tiesas izdevumus, šķīrējtiesas procesa izmaksas, mantas atgūšanas procesa izmaksas, kā arī izmaksas, kas saistītas ar Transporta līdzekļa drošību, uzglabāšanu, transportēšanu, novērtēšanu, pārdošanu, apdrošināšanu u.tml.

        5.5.10.Ja Dalībnieks Nomas periodā ir pārsniedzis Noteikto nobraukumu, tā pienākums ir samaksāt Dude Bikes maksu par papildus nobraukumu.

   6. Papildus pakalpojumi

   6.1. Puses vienojas, ka Dude Bikes ir tiesības nodrošināt papildus pakalpojumus un izvēles produktus. Kad Dude Bikes sāk sniegt šos pakalpojumus, Dalībniekam, pirms Nomas līguma noslēgšanas vai Nomas līguma darbības laikā ir tiesības izvēlēties un pasūtīt papildus pakalpojumus, kas saistīti ar Transporta līdzekļa nomu (piemēram, Papildus vadītājs, paplašināta Līguma teritorija u.tml.) un/vai papildus produktus (piemēram, moto saslēgi, ķiveres utt).

   6.2. Par papildus pakalpojumiem var tikt piemērota papildus maksa.

   7. Maksājumi

   7.1. Citi maksājumi
   Dalībnieks ir atbildīgs arī par maksām un sodiem, kas uzskaitīti katrā konkrētā Nomas līgumā, ja vien Noteikumos nav noteikts citādi. Citi maksājumi ir soda naudas, ārpuskārtas remontdarbu apmaksa, Atbildība, ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu sodi, ceļa nodevas, braukšanas ātruma pārsniegšanas sodi, stāvvietu maksājumi, Nomas līguma pārkāpumu sodi u.tml., bet ne tikai. Citus maksājumus no Dalībnieka iekasē atsevišķi, atbilstoši faktiskajiem Dude Bikes saņemtajiem rēķiniem un/vai soda naudu apmēram.  

   8. Norēķini

   8.1. Maksājuma veids
   Par visiem 7. punktā uzskaitītajiem maksājumiem, maksājumus no Dalībnieka iekasē, izmantojot maksājuma veidu - bezskaidras naudas norēķini, pamatojoties uz rēķinu

   8.2. Citi maksājumi
   No Dalībnieka tiks iekasēti citi maksājumi saskaņā ar katra konkrētā Nomas līguma Noteikumiem. Dude Bikes no Dalībnieka citus maksājumus iekasē saprātīgā termiņā pēc tam, kad Dude Bikes ir saņēmis informāciju par šādiem maksājumiem. Dalībnieks apmaksā Dude Bikes rēķinus 10 (desmit) dienu laikā no rēķina izrakstīšanas brīža.

   8.3. Maksājumu neveikšana‍

        8.3.1.Ja dalībnieks neveic maksājumus saskaņā ar 12. punkta prasībām, Dude Bikes ir tiesīgs nekavējoties lauzt Dalībnieka Nomas līgumu saskaņā ar 14.1. punktu, un Dalībniekam nekavējoties jāatdod jebkurš tā lietošanā esošais Dude Bikes transporta līdzeklis Dude Bikes noteiktajā vietā un laikā.

        8.3.2. Kavēta maksājuma gadījumā Dalībnieks maksā Dude Bikes soda naudu saskaņā ar 15.2. punkta prasībām

   9. Nomas periods un atjaunošanas nosacījumi

   9.1. Puses vienojas, ka Transporta līdzekli iznomā uz Dalībnieka izvēlētu un Nomas līgumā norādītu Nomas periodu, kas sākas no Nomas līguma parakstīšanas dienas. Dalībnieks ir informēts, ka Nomas līguma parakstīšanas datums un Transporta līdzekļa paņemšanas vai piegādes datums var nesakrist. 

   10. Nomas līguma izbeigšana

   10.1. Nomas līgumu izbeidz Dude Bikes
   Ja Dalībnieks pārkāpj šos Noteikumus, Dude Bikes nekavējoties var izbeigt Nomas līgumu pēc saviem ieskatiem, saskaņā ar Dude Bikes tiesībām, kas noteiktas Noteikumu 3.4., 6.1., 8.5., 9.1.6., 9.2.3., 9.4.4., 9.5.1., 12.5.1. un 17.5.punktos.

   10.2. Ja Dalībnieks Nomas līgumu izbeidz pirms tā termiņa beigām, Dalībnieks veic pilnus Mēneša maksājumu par atlikušo periodu, ja vien līgumā nav atrunāts savādāk.

   10.3. Nomas līgumu var izbeigt Pusēm savstarpēji vienojoties.

   11. Līgumsodi

   11.1. Nomas līguma izbeigšanas gadījumā, saskaņā ar 3.4., 8.5., 9.1.6., 9.2.3., 9.4.4., 9.5.1.,. un 17.5. punktu noteikumiem, Dalībnieks atlīdzina Dude Bikes visus nodarītos zaudējumus. Dalībnieks apņemas samaksāt Dude Bikes līgumsodu 1000.00 eiro (viens tūkstotis eiro, 00 centi) apmērā 3 (trīs) kalendāro dienu laikā par Nomas līguma un/vai Noteikumu pārkāpumiem.

   11.2. Maksājuma kavējuma gadījumā Dalībnieks maksā Dude Bikes sodu par kavējumu 0,3% (nulle, komats, trīs procenti) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru kavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no visu noteiktajā termiņā nesamaksāto rēķinu kopsummas.

   12. Konfidencialitāte un Fizisko personu datu apstrāde 

   12.1. Privātums
   ‍Informācija, ko Dalībnieks sniedz vai kā citādi dara pieejamu Dude Bikes, tiek glabāta un izmantota saskaņā ar Dude Bikes Privātuma politiku.

   12.2. Fizisko personu datu apstrāde

        12.2.1.Parakstot Nomas līgumu, Dalībnieks dod Dude Bikes atļauju apstrādāt Dalībnieka un Papildus vadītāja personas datus saskaņā ar tālāk aprakstītajiem noteikumiem. Personas datu sniegšana nepieciešama Nomas līguma noslēgšanai. Personas datu nesniegšanas gadījumā pakalpojuma sniegšana nav iespējama.

        12.2.2. Lai sniegtu pakalpojumu, Dude Bikes ir tiesības saņemt un glabāt šādus datus: vārds, uzvārds; personas kods; tālruņa numurs; e-pasta adrese; transporta līdzekļa vadītāji, dati par transporta līdzekļa vadītāja apliecības derīguma termiņu un maksājumiem izmantotās kredītkartes vai debetkartes dati. 

        12.2.3. Dude Bikes ir tiesības glabāt personas datus: 

             12.2.3.1. gadījumā, ja Pieteikums noraidīts – ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no dienas, kad tika saņemts Pieteikums;

             12.2.3.2. visā Nomas līguma laikā un ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no Nomas līguma beigu datuma.

             12.2.3.3. līdz 10 (desmit) gadiem pēc Nomas līguma beigu datuma par parakstītajiem līguma datiem. 

        12.2.4. Dude Bikes darīs visu, kas ir viņa spēkos, lai nosargātu Dalībnieka saņemtos personas datus.

   13. Citi noteikumi

   13.1. Dude Bikes neatbild par Dalībnieka zaudējumiem un/vai negūto peļņu, ja Dalībniekam nav iespējas izmantot Transporta līdzekli, tai skaitā, bet ne tikai, par zaudējumiem, kas radušies Transporta līdzekļa defektu, bojājumu vai satiksmes negadījumu rezultātā.

   13.2. Ciktāl to atļauj piemērojamie tiesību akti, Visi paziņojumi jebkurā elektroniskā formātā tiks uzskatīti par “rakstiskiem”.

   14. Transporta līdzekļa telemetrijas sistēma

   14.1. Dalībnieks apzinās, ka Transporta līdzeklis ir aprīkots ar GPS izsekošanas sistēmu.

   14.2. Visā Nomas līguma darbības laikā Dude Bikes, atbilstoši savām likumīgajām interesēm un lai izpildītu Nomas līguma Pušu saistības, ir tiesības saņemt iepriekš minētos datus, izmantojot Transporta līdzekļa izsekošanas sistēmu.

   14.3. Dude Bikes, Nomas līguma pārkāpumu gadījumos, ir tiesības bloķēt Transporta līdzekļa motoru

   14.5. Dalībniekam ir stingri aizliegts veikt jebkādas darbības vai mēģinājumus nolasīt, kopēt, pārveidot vai dzēst Transporta līdzekļa izsekošanas sistēmas datus. Ja dalībnieks pārkāpj šo noteikumu, Dude Bikes ir tiesīgs nekavējoties lauzt dalībnieka Nomas līgumu saskaņā ar 14.1 punkta noteikumiem un pieprasīt maksāt līgumsodu saskaņā ar 15. punkta nosacījumiem.

   15. Strīdu izšķiršanas procedūra un piemērojamie tiesību akti. 

   15.1. Noteikumi ir Nomas līguma neatņemama sastāvdaļa un tiek pildīti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

   15.2. Jebkura Puse tiek atbrīvota no atbildības par šeit noteikto pienākumu pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde rodas nepārvaramas varas (Force majeure) apstākļu dēļ. Force majeure apstākļi ir notikumi, kurus Puses nevarēja paredzēt vai novērst.

   15.3. Puse, kas atsaucas uz Force-majeure apstākļiem, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pēc šādu Force-majeure apstākļu parādīšanās, rakstiski informē otru Pusi, pievienojot pierādījumus par šādu apstākļu iestāšanos.


   0 products

   0 products

   Sorry, there are no products in this collection.